תנאי שימוש

השימוש בתקנון האתר בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד וכל האמור בתקנון זה בלשון זכר כאמור יש להתייחס אליו כאילו נאמר בלשון זכר ונקבה גם יחד ומתייחס באופן שווה לבני המין השונים.
שימוש באתר ובפורומים מהווה אישור הגולש/המשתמש כי קרא את תקנון האתר במלואו וכי הינו מסכים ומתחייב להשתמש באתר אך ורק בכפוף להוראות התקנון המפורטות להלן ו/או כל שינוי בתקנון כפי שייעשה על ידי הנהלת האתר ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
מובהר כי הנהלת האתר רשאית לשנות תקנון ו/או לעדכן את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא כל הודעה מוקדמת ובלבד שהתקנון המעודכן יוצג באתר. התקנון המעודכן יהא תקף ממועד הצגתו באתר, אלא אם סייגה הנהלת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, הוראה זו או אחרת מפורשות, ועל גבי האתר.

זכויות יוצרים וקניין רוחני של האתר:

שימוש באתר אינו מהווה אישור ו/או רשות להצגת, הפצת, שידור, העתקת, שיכפול, פרסום, מכירה, או כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או חלק מתכניו של האתר, כולל מוצרים, מאמרים, תמונות, גרפיקה, תיאורים, עיצוב, פורומים וכל דבר אחר המוצג באתר.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר '' bfit'' לרבות התוכנה, בסיס הנתונים, קוד המקור, הטקסטים, התיאורים, המאמרים, עיצוב האתר, הקבצים הגרפיים, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נכתב מפורשות אחרת, שמורים ל-" שטורם יעוץ ספורט" בלבד.

 

אין למשתמש כל אישור לעשות שימוש בחומר המוצג באתר בצורה כל שהיא מסחרית או אחרת ללא הסכמת הנהלת האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מראש בכתב.

האתר מאפשר ליצרנים, יבואנים מפרסמים ומשווקים של מוצרים שונים, שירותים רפואיים וחברות שונות, לפרסם את תוצרתם ואת השירותים הניתנים על-ידם, ומובהר כי הפרסום הנ"ל וטיב המוצרים או השירותים המוצעים הוא על אחריות אותם גופים בלבד. יוצרי ומפעילי האתר אינם נושאים בכל אחריות או חבות בגין מוצרים רפואיים ו/או שירותים שירכשו באמצעות האתר, בגין טיבם ו/או בגין התאמתם של מוצרים ושירותים הניתנים על-ידם ו/או בגין דבר מה האמור בעלון לצרכן המצורף להם.

 

יוצרי ומפעילי האתר לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, של שימוש במידע או בשירותים שימצאו באתר או שיעשו באמצעותו. יש לזכור תמיד, כי רכישת שירות, תרופה, מוצר רפואי, פרה-רפואי או מוצר בעל השפעה או השלכה רפואית ("מוצרים רפואיים"), טעונה התייעצות עם רופא/מומחה בתחום קודם לרכישתו.

אין בסייגים ובאזהרות לעיל כדי למצות את הסייגים והאזהרות החלים על רוכש ו/או משתמש בשירותים ובמוצרים הרפואיים, וכל רוכש ו/או משתמש מתבקש בכל מקרה להיוועץ עם רופא.

זכויות הקניין הרוחני באתר שייכות לחברת " שטורם יעוץ ספורט" והן כוללות, בין היתר, את כל המידע המתפרסם באתר, העיצוב, קוד המחשב המפעיל את האתר, קבצי טקסט, גרפיקה ומולטימדיה המצויים באתר ועוד.

הפעלת האתר:

הנהלת האתר ו/או מפעיליו שומרים את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות האתר באופן זמני או קבוע, על פי שיקול דעתם הבלעדי, בין אם בהודעה מוקדמת ובין אם לאו והשימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש כי הנהלת האתר אינה אחראית כלפיו לכל שינוי או הפסקת הפעילות של השירות.

הנהלת האתר ו/או מפעיליו שומרים את הזכות לשנות או להפסיק את פעילויות מסוימות באתר באופן זמני או קבוע, על פי שיקול דעתם הבלעדי, בין אם בהודעה מוקדמת ובין אם לאו והשימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש כי הנהלת האתר אינה אחראית כלפיו לכל שינוי או הפסקת פעילות ו/או פעילויות של השירות.

 

המשתמש מסכים שהנהלת האתר ו/או מפעיליו יכולים לבטל את רישומו לאתר בכל עת, מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, ובמקרה שכזה לא תהיה הנהלת האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אחראיים לכל נזק אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהפסקת השירות כאמור.

כל הקישורים לאתרים אחרים הינם באחריותם בלבד, להנהלת האתר ומפעיליו אין כל קשר ישיר ו/או עקיף עם קישורים לאתרים אחרים ו/או לתוכנם, והשימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש כי להנהלת האתר ו/או מפעיליו אין כל אחריות כאמור.

הנהלת האתר ו/או מפעיליו רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר ללא הודעה מוקדמת, ולמשתמש לא תהיינה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיהם בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיקרו עקב ביצועם.

הנהלת האתר אינה מתחייבת להפעלת האתר ומתן השירותים כסדרם, ללא הפרעות, הפסקות או טעויות כל שהן.

הנהלת האתר איננה מתחייבת לחסינות מלאה של האתר מפני גישה בלתי מורשית ו/או חוקית למחשבינו ו/או לשרתי האתר.

בשום נסיבות לא תחול על " שטורם יעוץ ספורט" ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק מכל סוג שהו הן בצורה ישירה, עקיפה או מקרית, נזיקית או אחרת בגין אובדן השימוש באתר ו/או המידע שבו, או בגין אובדן נתונים או רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או באי יכולת השימוש באתר.

הנהלת האתר שומרת לעצמה על פי שיקול דעתה הבלעדי את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר במלואו או בחלקו למשתמש כלשהו וללא כל התראה מראש.

עוגיות (Cookies) הן קטעי מידע הנשלחים מאתר אינטרנט אל הכונן הקשיח במחשב שלך לצורך ניהול מעקב. עוגיות עוזרות לשפר את השימוש באינטרנט על-ידי שמירת מידע על עדיפויותיך באתר. השימוש בעוגיות מקובל בתעשייה העולמית. אתרי האינטרנט מנצלים אותן כדי לספק תכונות ורכיבים שימושיים ללקוחותיהם. העוגיות עצמן אינן מזהות את המשתמשים, אם כי הן מזהות את המחשבים שלהם. bfit'' מצריך לעיתים שימוש בעוגיות ואמצעים דומים אחרים, המזהים את המחשב שלך.

השימוש באתר על ידי המשתמש מהווה הסכמתו ורשותו להנהלת האתר לשלוח אליו דואר אלקטרוני ו/או דואר רגיל, הודעות SMS ,הכוללים מידע על פי שיקול דעתה של הנהלת האתר, ובפרט בדבר עדכונים, מבצעים, חידושים ופרסומות. המשתמש יכול בכל עת להפסיק פעילויות אלו ע"י שליחת אי-מייל להנהלת החברה.

קניות ורכישות באתר:

תמונות המוצרים באתר הינם לצורך המחשה בלבד ואינם מחייבים את הנהלת האתר ו/או מפעיליו, והאחריות למוצר הינה על יצרניו ו/או על ספקיו בלבד.

הנהלת האתר מהבהירה כי עלולים להיווצר, בתום לב, אי דיוקים, אי התאמות ו/או או שגיאות דפוס וכן אי התאמה של צבעים וגוונים בין המופיע באתר לבין צבעי וגווני המוצרים במציאות, זאת נוכח בעיות בתוכנת האתר ובמידע המוצג בו.

כמו כן עלולות לחול טעויות בערכים תזונתיים של מוצרים, והנהלת האתר מבהירה בזאת כי בכל מקרה הערך התזונתי ו/או המרכיבים המצויים והמפורסמים על גבי המוצרים על ידי יצרניהם השונים הם הקובעים, והינם באחריותם של היצרנים.

למשתמש באתר לא תהיה כל טענה כלפי הנהלת האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם לגבי נכונותם של פרטים המתייחסים למוצרים לרבות: ערך תזונתי, טעם, ריח, צבע, מרכיבים, הוראות שימוש ו/או תוצאות הצפויות כתוצאה מהשימוש במוצר זה או אחר אשר להם ציפה המשתמש אך לא השיג בפועל.

היה ותחול טעות, בתום לב, בתיאורו של מוצר ו/או שירות מסוים המוצע באתר בכל נתון כלשהו, לרבות: מחיר המוצר, תנאי התשלום, צבע, ערך תזונתי, מרכיבים תזונתיים, משקל, טעם, כמות וכו', הנהלת האתר ו/או מי מטעמה רשאים לבטל כל עסקת רכישה אשר לגביה חלה טעות כאמור.

האתר הינו אתר מאובטח בטכנולוגיית SSL אולם האישור המופיע בתהליך ברכישה, אינו מהווה אישור לתנאי העסקה, ו/או את למשלוח הפריטים למען שנבחר על ידי המשתמש וכל פרט אחר המוצג. הצגת האישור על ידי הנהלת האתר מהווה ריכוז פרטיו האישיים של המשתמש כפי שנתקבלו באתר וכפי שהוקלדו על ידי המשתמש עצמו.

הנהלת האתר אינה מתחייבת לספק ללקוח את המוצר ו/או השירות המוזמן באמצעי השילוח בהם בחר המשתמש והינה רשאית לבחור דרך שילוח אלטרנטיבית לזו אשר נבחרה על ידי המשתמש בעת הרכישה. במידה ואמצעי השילוח אותה בחרה הנהלת האתר יהיה זול יותר, יהיה רשאי המשתמש לקבל חזרה את ההפרש בדמי המשלוח.

מובהר כי מועדי השילוח הנקובים באתר, הינם משוערים בלבד, והנהלת האתר מתחייבים לעשות את מיטב המאמצים לעמוד בלוחות זמנים אלו, אולם לעיתים אין בידה האפשרות לאספקה בזמן הנקוב.

במידה ושילוח מוצר ו/או שירות יתאחר מעבר למועדים הנקובים באתר, תודיע הנהלת האתר למשתמש על כך, ובמידה ולא הועברה הודעה כאמור, ובלבד שאין הדבר נובע מפרטים שגויים כפי שניתנו על ידי המשתמש או בשל כל סיבה אחרת התלויה במשתמש, תפצה הנהלת האתר את המשתמש בדמי המשלוח.

החזרות מוצרים כפופה לחוקים הנהוגים במדינת ישראל ובכפוף לתקנות משרד הבריאות, אולם מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי לא ניתן להחזיר מוצרי מזון ו/או תוספי מזון, תוספים לספורטאים וכל מוצר אחר אשר אמור להיצרך באופן אוראלי (באמצעות הפה).

המשתמש יכול להחזיר, בתוך 14 יום מתאריך הרכישה, מוצרים פגומים, אולם זאת אך ורק אם הגיעו כשהם פגומים מלכתחילה ולא נפגמו ו/או התקלקלו אצלו ו/או עקב טיפול בלתי ראוי במוצא על ידי המשתמש. החזרת מוצרים כאמור תיעשה על ידי המשתמש בתיאום עם הנהלת האתר.

במידה ויחולו שינויים בשיעורי המס ו/או בהיטלים החלים על מוצרים ו/או שירותים שמוצעים באתר, והיה ושינויים אלו נכנסו לתוקפם כדין בתקופה שממועד פרסום המוצר לבין מועד אספקת המוצר המתוכנן, רשאית הנהלת האתר או מי מטעמה לבטל את עסקאות שבוצעו באתר ובלבד שתודיע על כך באמצעים העומדים לרשותה, למשתמשים אשר רכשו מוצרים ו/או שירותים כאמור.

כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ.

כללי:

המידע המופיע באתר לרבות מחשבונים נועד להרחיב את ידיעותיו של המשתמש, ואיננו בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף לייעוץ מקצועי. לעיתים המידע מבטא את דעתו האישית של הכותב בלבד או אסכולה מסוימת. המידע שבאתר ניתן ''כמות שהוא'' (As Is) וללא אחריות הנהלת האתר ו/או מפעיליו מכל סוג שהוא. והנהלת האתר ו/או מפעיליו לא ישאו באחריות להתאמת השירות לצרכי המשתמש השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש כי לא תהיה לו כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי הנהלת האתר, בעליו או כלפי צוות הכותבים, העורכים והיועצים המשתתפים בעריכתו. כל שימוש באתר או הסתמכות על המידע שבו תיעשה איפוא, על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש, והוא בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

שמירה על פרטיות

הנהלת האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות לעשות שימוש במידע סטטיסטי שבטפסי ההרשמה לאתר, ו/או כל מידע אחר הנובע משימוש המשתמש באתר.

מובהר בזאת כי מידע אישי שנמסר להנהלת האתר ו/או למפעיליו באמצעות טפסי הרישום ו/או כל מידע אחר הנובע מהשימוש באתר יישמר בסוד ולא ייעשה בו כל שימוש כלשהו העלול לפגוע בבעליו ולא יועבר לכל גורם שהוא, אלא בהסכמת המשתמש מראש למעט לשימוש הנהלת האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ולמעט במקרים בהם יש בשימוש המשתמש באתר כדי להוות עבירה על חוק או הפרת זכויות יוצרים שאז תוכל הנהלת האתר לעשות שימוש במידע כאמור ללא הסכמת המשתמש ולהעבירו לכל גורם רלוונטי על פי שיקול דעתה הבלעדי.
מובהר כי פרטי המשתמשים באתר לא ישמשו להפצת פרסומת מסחרית ישירה או עקיפה או מרומזת, או להטרדה מכל סוג.

הנהלת האתר נוקטת באמצעים לאבטחת האתר והמידע שבו, אולם למרות אבטחת האתר מפני פריצות, אין באפשרות הנהלת האתר למנוע כליל חדירות ובעיות העלולות להיווצר באתר, ועל כן השימוש באתר מהווה הצהרת המשתמש כי לא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה נגד " שטורם יעוץ ספורט"ו/או הנהלת האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם כתוצאה מהעברת פרטיו האישים שלא בכוונה זדונית ומכוונת מראש.

שירות לקוחות

לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני:  info@bfit.co.il

ליצירת קשר נא למלא את הפרטים

המידע המופיע באתר נועד להרחיב את ידיעותיו של המשתמש, ואיננו בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף לייעוץ מקצועי. המידע שבאתר ניתן ''כמות שהוא'' (As Is) וללא אחריות החברה ו/או מפעיליו מכל סוג שהוא לא ישאו באחריות להתאמת השירות לצרכי המשתמש. השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש כי לא תהיה לו כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה, בעליו או כלפי צוות העובדים, הכותבים, העורכים והיועצים המשתתפים בבנייתו ועריכתו. כל שימוש באתר או הסתמכות על המידע שבו תיעשה, אפוא, על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש, והוא בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.